معرفی شرکت

شركت مهندسين بين‌المللی جوش گستر سينا (SIWECO) با همكاری جمعی از مهندسين بين‌المللی جوش، فارغ التحصيل از انجمن جوشكاری آلمان (DVS) و دارای دانشنامه مهندسی از دانشگاه صنعتی شريف و ديگر دانشگاه‌های معتبر ايران و با تجربه در زمينه بازرسی حين ساخت سازه‌های فلزی و بازرسی اتصالات جوشی به عنوان یک شركت بازرسی و آموزشی معتمد تاسيس شده است.
اين شركت با بكارگيری توان مهندسی، اجرايی و مديريتی موسسين و همكاران خود و نيز دارا بودن تجربه و دانش فني در اكثر زمينه‌های مرتبط با بازرسی حين ساخت كليه سازه‌های فلزی، آمادگي دارد تا در اغلب خدمات مورد نياز صنايع كشور در زمينه مهندسی و بازرسی جوش، بعنوان یک تكيه‌گاه مطمئن و معتمد عمل نمايد.
اين شركت با بهره‌گيری از دانش فنی و تجارب مجموعه خود اطمينان دارد كه می تواند خدمات موثری را در اختيار صاحبان صنايع قرار دهد.
اين شركت تاكنون خدمات بسیاری را به صنايع كشور ارائه نموده است.
اين مجموعه با انجمن جوش آلمان (DVS) و انستيتو جوش انگلستان (TWI) در ارتباط بوده و امکان دريافت خدمات علمی و تکنولوژی را از اين مراکز دارد.

شرکت مهندسین بین المللی جوش گستر سینا