دوره های آموزشی تخصصی قابل برگزاری در محل شرکت ها

ردیفنام دورهمدتتوضیحات
1بازرسي چشمی اتصالات جوشي - VT(Level 2)60 ساعتگواهينامه مورد تاييد ASNT
2تفسير فيلم های راديوگرافی در اتصالات جوشی در فولادها- RTI(Level 2)46 ساعتگواهينامه مورد تاييد ASNT
3آزمون غيرمخرب به روش مايعات نافذ - PT , (Level 2)24 ساعتگواهينامه مورد تاييد ASNT
4آزمون غيرمخرب به روش ذرات مغناطيسی - MT , (Level 2)28 ساعتگواهينامه مورد تاييد ASNT
5بررسي علل عيوب شايع در اتصالات جوشي, نحوه جلوگيری و حد پذيرش آنها20 ساعتبرای فرآيندهای قوسی ذوبی روی فولادها
6آشنايي با نقشه خواني اتصالات جوشي بر اساس كدهاي آمريكا و استاندارد ISO12 ساعتAWS A2.4 و ISO 2553
7روش اخذ آزمون جوشکاران و صدور گواهينامه جوشكاري (EN 287-1)12 ساعتو مقايسه با کد ASME
8آشنايي با آزمون هاي غير مخرب (تئوری و عملی) – ويژه مديران پروژه16 ساعتPT, MT, UT, VT و RT
9آشنايي با آزمون هاي غير مخرب (تئوری و عملی) – ويژه مديران ارشد فنی8 ساعتPT, MT, UT, VT و RT
10روش نگارش و تهيه دستورالعمل و تاييديه جوشكاري (WPS & PQR)26 ساعتبر اساس کد AWS D1.1
11روش نگارش و تهيه دستورالعمل و تاييديه جوشكاري (WPS & PQR)34 ساعتبر اساس کد ASME Sec. IX
12روش بازرسی حين ساخت و بازرسی ابعادی مخازن تحت فشار40 ساعتبر اساس QCP پيشنهادی
13شناسايی و انتخاب مواد مصرفی جوشکاری24 ساعتبرای فرآيندهای قوسی روی فولادها
14آشنايي با الزامات، مستندسازی و مميزی داخلی استاندارد ISO 383424 ساعتبرای فرآيندهای قوسی روی سازه های فولادی
15آشنايي با فرايندهاي جوشكاري قوسي شايع در صنعت با شناخت مواد مصرفی20 ساعتSMAW, GMAW, GTAW و SAW