• صدور بيش از 2000 گواهينامه بين المللی جوشکاری از انجمن جوشکاری آلمان, شرکت مديريت توسعه صنایع پتروشیمی

  • صدور بيش از 800 گواهينامه موفقيت در دوره برای شرکت های مجموعه نفت، گاز، پتروشيمی، ساختمان، معدن و ...

  • صدور بيش از 1300 گواهينامه حضور در سمينار و کنفرانس
    ​​​​​​​

  • صدور بيش از 700 گواهينامه آزمون های غيرمخرب در رشته های RTI, PT, MT و UT

    ​​​​​​​و ...

صدور گواهینامه های ملی و بین المللی